Vstup na stránky iPrivaty.cz je povolen pouze pro starší 18 let. Stránky obsahují pornografický materiál. Vstupem na stránky souhlasíte s podmínkami vstupu.

Stisknutím tlačítka Vstup na stránky potvrzuji:
  1. je mi více než osmnáct let a že jsem dosáhl zletilosti
  2. pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem
  3. souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu
  4. sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně
  5. neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení
  6. Pokud nesplňujete byť i jenom jednu podmínku uvedenou pod body 1 až 5, opusťte prosím ihned tyto stránky.
  7. Pokud splňujete všechny podmínky uvedené pod body 1 až 5, jste oprávněni vstoupit.
Nově: Komunikace s dívkami  Akce dívek  

VELKÁ SOUTĚŽ NA IPRIVATY.CZ


pokud chceš dívce poslat svůj hlas, musíš být zaregistrovaný


Registrovat se

Tato služba je pouze pro registrované


Abyste mohli komunikovat se slečnami, je potřeba se u nás zaregisrovat.


Registrovat se
Přihlášení uživatele

Jestliže jste tady poprvé a chcete přidat svůj první inzerát, prosím zaregistrujte se

Zaslání nového hesla

Vložte e-mailovou adresu a my Vám obratem zašleme nové přihlašovací údaje na Vaši e-mailovou adresu.

Vytvoření nového hesla

Zadejte své nové heslo, ke svému účtu.

VELKÁ SOUTĚŽ NA IPRIVATY.CZpošli svou oblíbenou dívku na dovolenou letecky pro 2 osoby v hodnotě 25 000 Kč

Pokud jsi s nějakou dívkou prožil něco senzačního, nebo se ti prostě jen líbí, tak se zaregistruj, daruj ji své hlasy a pošli ji k moři. Hlasovat můžeš každých 12 hodin.


Dívky které právě vítězí


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/doc/www.iprivaty.cz/www/_class/_globalDesign.php on line 306
Registrovat se Pravidla soutěže
*Pro hlasování je nutná registrace

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Dovolená s iprivaty.cz“

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel marketingové soutěže „Dovolená s iprivaty.cz“ (dále také jako „soutěž“)1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Michal Saibert se sídlem Opava, 17. Listopadu 27, PSČ 747 06, IČ: 71811826, (dále také jako „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže").2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 4. 2016 do 30. 7. 2016 (takto specifikovaná doba dále také jako „doba trvání soutěže“). Soutěž bude probíhat na portálu www.iprivaty.cz3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. (dále jako „účastník“ či „soutěžící“).

Podmínkou účasti v soutěži je zakoupená inzerce podobu trvání soutěže na portálu www.ipriváty.cz

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Stejně tak cena nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání ceny. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, opoždění či nesprávné doručení potvrzení, oznámení o výhře a výher, zasílaných prostřednictvím e-mailu, pošty, či jiným způsobem.

Výhra v soutěži nelze vymáhat právní cestou ani požadovat alternativní plnění v penězích. Nepřevzatá výhra propadá pořadateli. Výherci nejsou hrazeny náklady související s předáním výher (cesta, ubytování atd.).

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících či hlasujících v případě, že by tento porušoval pravidla nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, který by získal nebo se snažil získat výhru podvodným jednáním (zejména hlasování prostřednictvím robotů či jiné automatizované podoby hlasování, výměny hlasů a hlasování z více účtů z jedné IP adresy a účtů založených za účelem hlasování), jednáním v rozporu s dobrými mravy případně jednáním, které by mohlo poškodit dobré jméno pořadatele, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla tomuto vzniknout.

Pořadatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez udání důvodů a náhrady. Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. Vyobrazení a popis výher je pouze ilustrativní, pořadatel si vyhrazuje právo výhry nahradit, pokud je z jakéhokoliv důvodu neobdrží ze strany partnerů soutěže ve stanoveném počtu, druhu či kvalitě. Pořadatel neodpovídá za produkty či služby, dodané partnery soutěže.

Registrací do soutěže udělují hlasující a soutěžící svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže.4. PRINCIP SOUTĚŽE

Účastník soutěže na portálu www.iprivaty.cz musí mít po dobu trvání řádně zaplacenou inzerci. Každý takhle zveřejněný inzerát na portálu www.iprivaty.cz bude dostávat hlasy od zaregistrovaných uživatelů. Každý uživatel může dát hlas jakémukoliv inzerátu a to vždy jednou za 12 Hodin. Vyhrává inzerát který po dobu soutěže získá nejvíce hlasů. Jakmile ale inzerent přeruší inzerci nezaplacením v období soutěže přichází o doposud získané hlasy, i když inzerent pozdě zaplatí inzerci již se mu hlasy nevrátí.5. REGISTRACE DO SOUTĚŽE

Účast v soutěži vzniká registrací a zaplacení inzerce, která se provádí výhradně na na portálu www.iprivaty.cz. Registrace do soutěže musí být provedena v době trvání soutěže.6. CENY V SOUTĚŽI

Pobyt letecky pro dvě osoby u moře.7. POSKYTNUTÍ CEN

Výherci soutěže budou zveřejněni po z končení soutěže do 3 dnů na www.iprivaty.cz

Výhra bude výhercovy soutěže předána osobně. O termínu a místě osobního předání výhry bude výherce soutěže informován telefonicky či e-mailem na jím poskytnutých kontaktních údajích, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyhodnocení soutěže. Výherce soutěže, který bude informován o své výhře a nedostaví se ve sjednaném termínu na určené místo osobního předání, případně výhru nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.

Účastník se zavazuje, že stane-li se výhercem soutěže, umožní pořadateli pořízení obrazových záznamů své osoby. Obrazové záznamy přitom budou použity na internetových stránkách a dle uvážení pořadatele na dalších propagačních a reklamních materiálech pořadatele. Pořízení obrazových snímků bude probíhat dle pokynů pořadatele. Splnění závazků výherce účastníka týkajících se pořízení a užití obrazových snímků je podmínkou poskytnutí výhry. 

Účastník pro případ, že se stane výhercem soutěže, výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a obec v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i obrazové záznamy účastníka.

Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhra není přenositelná na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv případné škody vzniklé výhercům v souvislosti s používáním či využíváním výher.

Jsou-li výhrou poukázky k odběru zájezdu z nabídky cestovní kanceláře, pořadatel soutěže neodpovídá za případné reklamace týkající se zájezdu. Takové případné reklamace je nutno řešit s dodavatelem poukázek.  8. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této soutěže.9. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník svou registrací do soutěže uděluje souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních a jiných údajů při registraci, jakož i dalších údajů získaných v souvislosti s touto soutěží či získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze portálu www.iprivaty.cz(dále také jako „portál“) a s jejich následným zpracováním.  

Osobní údaje budou zařazeny do databáze správce a zpracovávány k jeho obchodním a marketingovým potřebám, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).

Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou, nejpozději do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může na správce nebo zpracovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Navigace Seznam dívek